DE KLANT DIENT VANDENDORPE MACHINE HANDLERS VOORAFGAANDELIJK AAN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT SCHRIFTELIJK TE VERWITTIGEN INGEVAL ER GOEDEREN MOETEN VERVOERD EN/OF GEMANIPULEERD WORDEN DIE OF EEN WAARDE HEBBEN DIE HOGER LIGT DAN 325.000 EURO OF WAARVAN DE WAARDE PER KILO HOGER LIGT DAN 10 EURO PER KILO. ZONIET WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VANDENDORPE MACHINE HANDLERS SOWIESO BEPEKT TOT VOORMELDE MAXIMUM BEDRAGEN – ZIE OOK HIERONDER ONDER B. ART. 1.3. EN 2.1.2.

A. Algemene voorwaarden 

Art. 1. Toepassingsgebied 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, offerte en/of bestelbon gesloten met of uitgegeven door de BV Transport Vandendorpe Zwevegem, handel drijvende onder de benaming “Vandendorpe Machine Handlers” (hierna verder zo genoemd), zetel houdende te 8550 ZWEVEGEM, Blokellestraat 157 I en ingeschreven in de Kruispuntbank der Belgische ondernemingen onder het nummer 0436.230.180.

1.2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. 

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren boven eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

1.4. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee. 

Art. 2. Offerten en overeenkomsten 

2.1. Behoudens andersluidende bepalingen gelden de offerten van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS gedurende 3 maanden vanaf de opmaak (i.e. de op de offerte vermelde datum) daarvan. 

2.2. Elke bestelling wordt slechts definitief nadat zij op schriftelijke wijze door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS werd aanvaard of, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, bij het (begin van) uitvoering door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

2.3. Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is bindend indien het niet voorafgaandelijk uitdrukkelijk door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS werd aanvaard. 

2.4. In geen geval zal VANDENDORPE MACHINE HANDLERS aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de klant. De klant draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. 

2.5. Elke verandering door de klant aangebracht aan de door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS aanvaarde bestelling, dient uitdrukkelijk door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS te worden aanvaard. 

2.5. Ook in geval van een absoluut forfaitair overeengekomen prijs heeft VANDENDORPE MACHINE HANDLERS het recht de wijzigingen of meerwerken die bevolen worden door de klant supplementair aan te rekenen en de ervoor verschuldigde prijs te bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

Art. 3. Prijzen 

3.1. De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die de klant heeft overgemaakt aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

3.2. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en andere taksen. De btw, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant. 

3.3. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er een verrekening plaatsvinden wanneer: 

– de uitvoering gewijzigd wordt; 

– de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten; 

– de uitvoering bijkomende kosten met zich meebrengt die redelijkerwijze niet te voorzien waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. 

3.4. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS behoudt zich het recht voor haar prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten haar wil dient aangepast te worden.

3.5. De prijs voor opdrachten in regie wordt bepaald volgens de inzet van ploegen.

 

Art. 4. Uitvoering en aanvaarding 

4.1. De klant doet alles wat nodig is om VANDENDORPE MACHINE HANDLERS in te lichten over de uit te voeren opdracht en stelt alles in het werk om de uitvoering mogelijk te maken. In het bijzonder, doch niet limitatief, verbindt de klant er zich toe: 

– het terrein ter beschikking stellen en toegankelijk maken voor VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. De klant verklaart dat de plaatsen waar de goederen dienen te worden opgehaald en te worden afgeleverd en waar de werken dienen te worden uitgevoerd, perfect toegankelijk zijn voor de voertuigen en machines die worden voorzien in de overeenkomst. De klant verklaart dat de afmetingen, het gewicht en de druk per as en per punt van de voertuigen en machines geen probleem vormen om op de site te komen; 

– de klant stelt alle nutsvoorzieningen ter beschikking die vereist zijn voor het uit te voeren werk; 

– de klant bezorgt alle nuttige inlichtingen en waarschuwt VANDENDORPE MACHINE HANDLERS voor bijzondere risico’s. De klant verbindt er zich toe alle nuttige elementen mee te delen die relevant zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hieromtrent zijn ten laste van de klant; 

– de klant stelt VANDENDORPE MACHINE HANDLERS in staat de contractuele planning te eerbiedigen en het werk tijdig uit te voeren; 

– de klant zorgt voor de eventuele vereiste administratieve vergunningen en verzekeringen; 

– de klant is gehouden alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS te overhandigen of af te leveren. Indien nodig zal de klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de klant verstrekt. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover VANDENDORPE MACHINE HANDLERS of elke eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal VANDENDORPE MACHINE HANDLERS vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten; 

– de klant signaleert dit uitdrukkelijk aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS wanneer bepaalde goederen aan een bijzondere reglementering zijn onderworpen en verbindt er zich toe dienaangaande de noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen. Gevaarlijke goederen en goederen die schade kunnen berokkenen, worden uit de overeenkomst uitgesloten. Indien bepaalde goederen onderworpen zijn aan een bijzondere milieureglementering, heeft VANDENDORPE MACHINE HANDLERS het recht dit onderdeel van de opdracht te weigeren, zelfs tijdens de uitvoering, dan wel de goederen te behandelen op de verantwoordelijkheid en de kosten van de klant; 

– de klant dient aanwezig te zijn bij het ophalen van de goederen, al of niet na demontage, alsook bij het afleveren van de goederen, al of niet na montage. 

4.2. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, de compensatierustdagen en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. 

4.3. Zekere gevallen van overmacht geven ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zoals oorlog, staking, lock-out, epidemieën/pandemieën, brand en ongevallen.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht en geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.  

4.4. Alle uitvoerings- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de klant geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant dient VANDENDORPE MACHINE HANDLERS in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na de uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet-levering of laattijdige levering te wijten aan de niet-levering van onze leveranciers ziet de klant af van elk verhaal ten opzichte van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

4.5. Wanneer de klant zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken zullen dan gefactureerd worden en de betaling van deze facturen is onmiddellijk opeisbaar. 

4.6. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, heeft VANDENDORPE MACHINE HANDLERS het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS het recht heeft de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, zonder dat VANDENDORPE MACHINE HANDLERS tot enige schadeloosstelling gehouden is. 

Art. 5. Annulatie 

Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de klant, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling met een minimum van €500, onverminderd het recht van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS om een hogere schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen. 

Art 6. Betalingen 

6.1. Onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap, uiterlijk op de factuurdatum + 30 kalenderdagen. Bij betaling contant (binnen de 8 dagen na factuurdatum) mag de klant een korting van 2% toepassen. 

6.2. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS houdt zich het recht voor om tussentijds facturen uit te sturen in functie van de geleverde werkzaamheden. Er kan steeds betaling geëist worden bij demontage, inontvangstneming, aflading en montage. 

6.3. Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer. 

6.4. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het openstaande saldo alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het openstaande saldo met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 2.500,00, onverminderd het recht van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

6.5. Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zich het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behoudt VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het recht van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS om een hogere schadevergoeding te vorderen van de in gebreke gebleven klant. 

Art. 7 Klachten 

7.1. De klant verbindt zich er toe om de goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken. Elke klacht dient schriftelijk te worden gemeld op het ogenblik van de materiële aanlevering, bij gebreke waarvan de klant aanvaard dat VANDENDORPE MACHINE HANDLERS de goederen heeft aangeleverd in de staat en de hoeveelheid zoals zij ze heeft ontvangen. 

7.2. De klant draagt de bewijslast nopens de klachten en gebreken die hij meldt. 

7.3. Alle klachten op grond van verborgen gebreken, vertraging, schade of verlies dienen, op straffe van verval, onmiddellijk en ten laatste zeven dagen na de ontdekking of het voordoen ervan door de klant aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. De vordering van de klant dient, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de vaststelling van het gebrek of het zich voordoen van de feiten. 

Art. 8 Aansprakelijkheid 

In geval van schade of verlies, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS beperkt tot de werkelijke waarde van de schade van of aan het goed op het ogenblik van de beschadiging. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

Art. 9. Overdracht van risico’s 

De klant draagt de risico’s vanaf de levering van de artikelen. 

Art. 10. Toepasselijk recht en bevoegdheid 

10.1. Het Belgische recht is van toepassing. 

10.2. Alleen de rechtbanken dewelke bevoegd zijn over de maatschappelijke zetel van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen dewelke voortvloeien uit een overeenkomst tussen VANDENDORPE MACHINE HANDLERS en de klant. 

B. Verzekeringsmodaliteiten

Art. 1. Toepassingsgebied

1.1. Voor zover daarvan niet wordt afgeweken in deze bijzondere voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van toepassing. 

1.2. Zowel het binnenlands als het internationaal transport georganiseerd door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS en haar onderaannemers valt onder de toepassing van de Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg of kortweg de CMR-conventie, met inbegrip van de in de CMR-conventie opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen per kilo (8,33 STR per kilo). 

1.3. De klant dient VANDENDORPE MACHINE HANDLERS voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk te verwittigen ingeval er goederen moeten vervoerd en/of gemanipuleerd worden die of een waarde hebben die hoger ligt dan 325.000 euro of waarvan de waarde per kilo hoger ligt dan 10 euro per kilo. 

1.4. Tenzij vooraf en schriftelijk anders uitdrukkelijk overeengekomen, kan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade overkomen tijdens transport door derden en/of met motorvoertuigen toebehorend aan derden. 

Art. 2. Verzekerde bedragen

2.1. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS is verzekerd als volgt: 

2.1.1. Voor haar Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens uitbating en nalevering, per schadegeval: 

2.1.1.1. Lichamelijke en materiële schade (vermengd): 5.000.000 € 

2.1.1.2. Schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water: 5.000.000 € 

2.1.1.3. Manipulatieschade en goederen in de hijs/haak: 750.000 € 

2.1.2. Voor haar Vervoerdersaansprakelijkheid ten aanzien van de vervoerde goederen, vervoerd door haar motorvoertuigen, met inbegrip van direct laden, lossen en manipulatie, per transportmiddel, per gelegenheid en per schadegeval voor een bedrag van 10 euro per kilo met een maximum van 325.000 €. 

2.2. Voor alle schadegevallen blijft een vrijstelling van € 2.500 ten laste van de klant. 

Art. 3 Beperking van aansprakelijkheid 

3.1. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS en haar gebeurlijke onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor schade dewelke de verzekerde bedragen of verzekerde waarborgen zouden overschrijden. 

3.2. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsverliezen welke hun oorzaak vinden in beschadigingen aan de vervoerde en/of gemanipuleerde goederen of in het niet tijdig leveren van de vervoerde goederen. 

3.3. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgschade. 

Art. 4 Uitbreiding van de verzekering 

4.1. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS kan op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de klant en voor rekening van de klant een ‘alle risico’s verzekering’ onderschrijven, voor de schade die de klant of enige andere partij zou kunnen lijden in het kader van de uitvoering van een opdracht, het gebruik van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van bepaalde goederen of materialen. 

4.2. De klant die een niet bindende indicatie van de verzekeringspremie wenst voor een ‘alle risico’s verzekering’ dient schriftelijk de volgende informatie te bezorgen aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS: 

– Type machine; 

– Waarde machine; 

– Gewicht machine; 

– Af te leggen traject. 

4.3. De volgende uitbreidingen van de verzekeringswaarborgen zijn mogelijk: 

4.3.1. Uitbreiding ‘ALLRISK’: In een waarborg allrisk wordt op voorhand de waarde van het goed bepaald en verzekerd. De waarborg dekt het goed van ‘magazijn tot magazijn’. Dit wil in concreto zeggen, het vervoer inclusief het laden en lossen tot in het magazijn, los van de aansprakelijkheid van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

4.3.2. Uitbreiding ‘PROEF EN MONTAGE’: Montage & Proeven dekt de montagerisico’s op de bouwplaats, in fabrieken, van individuele machines, metalen constructies, mechanische en elektrische machines en toestellen, montage uitrustingen,… De dekking is voorzien tijdens de eerste montage in de fabriek, transport, de montage op locatie en het proefdraaien. De waarde hiervan wordt vooraf opgegeven door de opdrachtgever. Deze uitbreiding dekt alleen schadegevallen waar de aansprakelijkheid voor deze schade bij VANDENDORPE MACHINE HANDLERS ligt. 

4.4. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke en schriftelijke vraag aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zal de klant zelf instaan voor genoemde risico’s en/of de nodige verzekeringen onderschrijven met een voldoende dekking om zich in te dekken tegen alle eventuele risico’s en schade die zijzelf of enige andere partij zou lijden in het kader van de uitvoering van een opdracht, het gebruik van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van bepaalde goederen of materialen. De klant zorgt ervoor dat haar verzekeraar een afstand van verhaal in het voordeel van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS en haar onderaannemers in deze verzekeringspolissen zal insluiten. In ieder geval blijft de klant aansprakelijk voor enige schade die het door haar verzekerde bedrag zou overstijgen. 

4.5. Eventuele geschillen worden rechtstreeks afgehandeld met de verzekeraar en kunnen in geen geval aanleiding geven tot blokkering van de aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS verschuldigde bedragen. 

C. Bijzondere voorwaarden voor de overeenkomsten houdende terbeschikkingstelling

Art. 1. Toepassingsgebied

1.1. Voor zover daarvan niet wordt afgeweken in deze bijzondere voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomsten houdende de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen. 

Art. 2. Voorwerp van de overeenkomst 

2.1. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS stelt aan de gebruiker, die aanvaardt, het volgende goed ter beschikking:

  • Een loods gesitueerd te 8540 DEERLIJK, Breestraat 25 en beslaat een totale oppervlakte van ca. 3.000 m², die naargelang de beschikbaarheid van het moment, kan worden gebruikt voor de opslag van goederen van en voor derden (voornamelijk machines).
  • een verharde koer in beton gelegen achteraan de loods, dewelke aangewend kan worden als tijdelijke parkeerplaats van vrachtwagens.

Art. 3. Bestemming

3.1. Het ter beschikking gestelde goed wordt uitsluitend bestemd als bergruimte voor het opslaan van goederen van industriële aard. 

3.2. Het is de gebruiker verboden deze bestemming te wijzigen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de terbeschikkingsteller. Een inbreuk op deze bepaling zal worden beschouwd als een ernstige tekortkoming dewelke een ontbinding rechtvaardigt. 

3.3. Het ter beschikking gestelde goed mag geen bestemming krijgen die valt onder het toepassingsgebied van de Handelshuurwet noch van de Woninghuurwet/Vlaams Woninghuurdecreet.

3.4. De gebruiker zal het gebruikte goed als een goede huisvader gebruiken.

Art. 4. Duur

4.1. De overeenkomst van terbeschikkingstelling wordt afgesloten voor onbepaalde duur en zal, behoudens andersluidende afspraken tussen partijen, een aanvang nemen op datum van het afsluiten van de overeenkomst. 

4.2. De overeenkomst van terbeschikkingstelling zal behoudens andersluidende afspraken tussen partijen een einde nemen na een opzeggingstermijn van één maand, dewelke per aangetekend schrijven ter kennis gebracht dient te worden. De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de opzegging wordt gegeven. 

Art. 5. Vergoeding

5.1. De vergoeding voor terbeschikkingstelling voor de eerste maand

5.1.1. Indien de goederen, door tussenkomst van de diensten van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS (transport, laden, lossen, etc.) naar de loods worden gebracht en nadien terug worden weggehaald/of ter plaatse geladen (in vrachtwagens of containers), dan is de eerste maand opslag volledig kosteloos, en wordt deze opslag beschouwd als een extra uitbreiding van het activiteitenaanbod en klantenservice van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

5.2. De vergoeding voor terbeschikkingstelling na de eerste maand

5.2.1. Na de eerste maand/vanaf de tweede maand opslag wordt een tarief aangerekend van 1,50 EUR per m²/maand, telkens met een minimum van 50 m², en telkens voor een volledige maand, bij ingang van deze maand. Bij wijze van voorbeeld: de gebruiker gebruikt 100 m² gedurende twee maanden; de eerste maand is kosteloos; bij ingang van de tweede maand krijgt de gebruiker een factuur van 100 m² x 1,50 EUR = 150,00 EUR excl. BTW voor de tweede maand (zulks ongeacht de goederen effectief de volledige tweede maand blijven opgeslagen). 

5.3. Het tarief voor “handling”

5.3.1. De “handling” van goederen, hetgeen inhoudt het laden, lossen, inpakken, transport, kallage, etc. wordt aangerekend volgens de door de gebruiker aanvaarde Algemene Prijsvoorwaarden voor werken in regie van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS (cfr. hierboven onder punt ‘A’.) 

5.4. Betaling

5.4.1. Bovenvermelde vergoedingen zullen betaalbaar zijn aan VANDENDORPE MACHINE HANDLERS aan de hand van een door haar uitgeschreven factuur. 

5.4.2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 12 % per jaar op de verschuldigde bedragen tot op datum der integrale betaling

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door oud artikel 1244 B.W.. In geval van wanbetaling is de debiteur alle buitenrechtelijke invorderingskosten verschuldigd die VANDENDORPE MACHINE HANDLERS heeft moeten maken om de factuur te innen.

De niet betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

De betaling van een factuur betekent geen kwijting van de voorafgaande facturen.

5.4.3. Bovendien zal VANDENDORPE MACHINE HANDLERS, in geval van wanbetaling, haar retentierecht kunnen uitoefenen op de gestockeerde goederen van de gebruiker, zulks tot volledige betaling van alle openstaande facturatie meer intresten en verhogingen.

Art. 6. Verplaatsen – Verwijderen – “Handling” van de goederen

6.1. Voorwaarden voor “handling”

6.1.1. De “handling” dient in principe door VANDENDORPE MACHINE HANDLERS te worden uitgevoerd in de loods. Iedere uitzondering hierop dient voorafgaand met VANDENDORPE MACHINE HANDLERS te worden besproken.

6.1.2. De “handling” zal uitgevoerd worden binnen de werkuren zoals omschreven in het arbeidsreglement van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS.

6.2. Verplaatsen van goederen

6.2.1. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS behoudt zich het recht voor het goed/de goederen te verplaatsen naar een andere locatie binnen de loods.

6.2.2. De kosten verbonden aan dergelijke verplaatsing zijn ten laste van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS, behoudens het geval waarin de verplaatsing dient te gebeuren omdat de gebruiker dit wenst of dergelijke instructies werden gegeven aan de autoriteiten. 

6.3. Weigering

6.3.1. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS heeft het recht de goederen te weigeren indien deze beschadigd geleverd worden aan de loods. Indien deze schade visueel waarneembaar is bij aankomst, verbindt VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zich ertoe deze schade meteen aan de opdrachtgever te melden. 

6.4. Uitzonderlijke acties

VANDENDORPE MACHINE HANDLERS heeft het recht om actie te ondernemen indien ontstentenis van dergelijke actie ertoe kan leiden dat er schade toegebracht wordt aan het goed zelf, andere goederen, de loods en/of het materiaal dat er zich bevindt, een persoon kan verwonden. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zal de gebruiker in dergelijk geval zo snel mogelijk contacteren, zonder dat de gebruiker het recht heeft om VANDENDORPE MACHINE HANDLERS aan te spreken voor de door hem geleden schade.

6.5. Verwijderen van de goederen 

VANDENDORPE MACHINE HANDLERS heeft te allen tijde het recht om de goederen die ontvangen werden ter stockage te verwijderen voor het einde van de overeenkomst indien daartoe een geldige reden voorhanden is. 

Art. 7. Verzekering

7.1. Het risico verbonden aan de terbeschikkingstelling wordt altijd uitsluitend door de gebruiker gedragen. 

De gebruiker zal desgevallend voorzien in de verzekering van de risico’s van terbeschikkingstelling waaronder brand-, glas- en waterschade, en deze op behoorlijke wijze laten verzekeren gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. 

Indien er een gemeenschappelijke polis bestaat, is de gebruiker er toe gehouden zijn aandeel hierin te betalen, onverminderd de verplichting op zijn kosten een gebeurlijke aanvullende dekking te laten waarborgen indien zulks nodig mocht blijken. 

VANDENDORPE MACHINE HANDLERS is niet aansprakelijk voor enige schade aan de gestockeerde goederen noch zal VANDENDORPE MACHINE HANDLERS aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de gebruiker. De gebruiker verklaart zonder voorbehoud te verzaken aan elk verhaal jegens VANDENDORPE MACHINE HANDLERS.

7.2. VANDENDORPE MACHINE HANDLERS zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies die opgelopen wordt door de volgende, niet-limitatief omschreven oorzaken, ongeacht hun oorsprong: verlies van kwaliteit, verandering in de kwaliteit, dehydratatie, zetting, verpulvering, verhitting, sijpelen, gisting, rotting, roest, condensatie, onvoldoende en/of slecht verpakt, overheidsmaatregelen, staking, sabotage, stroomonderbreking, vuur, rook, explosie, straling, waterschade, overstroming, schade door derden, storm of andere gevallen van overmacht. 

Art. 8. Algemene voorwaarden

8.1. De gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van VANDENDORPE MACHINE HANDLERS, zoals hierboven weergegeven onder punt A, en verklaart dat deze, naast huidige bijzondere voorwaarden, eveneens van toepassing zijn op de door hem afgesloten overeenkomst van terbeschikkingstelling afgesloten met VANDENDORPE MACHINE HANDLERS. 

Ondergetekende, de opdrachtgever, verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze onverkort van toepassing zijn op iedere tussen hem en VANDENDORPE MACHINE HANDLERS afgesloten overeenkomst.