Art. 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten met de bvba Transport Vandendorpe Zwevegem (hierna genoemd TVZ), alsook op elke offerte, bestelbon of factuur die zij uitschrijft.

1.2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren boven eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.4. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.

Art. 2. Offerten en overeenkomsten

2.1. Behoudens andersluidende bepalingen gelden de offerten van TVZ gedurende 3 maanden vanaf de opmaak.

2.2. Elke bestelling wordt slechts definitief nadat zij op schriftelijke wijze door TVZ werd aanvaard of bij (begin van) uitvoering door TVZ.

2.3. Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is bindend indien het niet voorafgaandelijk uitdrukkelijk door TVZ werd aanvaard.

2.4. In geen geval zal TVZ aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de klant.

2.5. Elke verandering door de klant aangebracht aan de door TVZ aanvaarde bestelling, dient uitdrukkelijk door TVZ te worden aanvaard.

2.5. Ook in geval van een absoluut forfaitair overeengekomen prijs heeft TVZ het recht de wijzigingen of meerwerken die bevolen worden door de klant supplementair aan te rekenen en de ervoor verschuldigde prijs te bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van TVZ.

Art. 3. Prijzen.

3.1. De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die de klant heeft overgemaakt aan TVZ.

3.2. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en andere taksen. De btw, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant.

3.3. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er een verrekening plaatsvinden wanneer:

de uitvoering gewijzigd wordt;

de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten;

de uitvoering bijkomende kosten met zich meebrengt die redelijkerwijze niet te voorzien waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

3.4. TVZ behoudt zich het recht voor haar prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten haar wil dient aangepast te worden.

Art. 4. Uitvoering en aanvaarding

4.1. De klant doet alles wat nodig is om TVZ in te lichten over de uit te voeren opdracht en stelt alles in het werk om de uitvoering mogelijk te maken. In het bijzonder, doch niet limitatief:

– de klant stelt het terrein ter beschikking en maakt het toegankelijk voor TVZ. De klant verklaart dat de plaatsen waar de goederen dienen te worden opgehaald en te worden afgeleverd en waar de werken dienen te worden uitgevoerd, perfect toegankelijk zijn voor de voertuigen en machines die worden voorzien in de overeenkomst. De klant verklaart dat de afmetingen, het gewicht en de druk per as en per punt van de voertuigen en machines geen probleem vormen om op de site te komen;

– de klant stelt alle nutsvoorzieningen ter beschikking die vereist zijn voor het uit te voeren werk;

– de klant bezorgt alle nuttige inlichtingen en waarschuwt TVZ voor bijzondere risico’s. De klant verbindt er zich toe alle nuttige elementen mee te delen die relevant zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hieromtrent zijn ten laste van de klant;

– de klant stelt TVZ in staat de contractuele planning te eerbiedigen en het werk tijdig uit te voeren;

– de klant zorgt voor de eventuele vereiste administratieve vergunningen en verzekeringen;

– de klant is gehouden alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan TVZ te overhandigen of af te leveren. Indien nodig zal de klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de klant verstrekt. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover TVZ of elke eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal TVZ vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten;

– de klant signaleert dit uitdrukkelijk aan TVZ wanneer bepaalde goederen aan een bijzondere reglementering zijn onderworpen en verbindt er zich toe dienaangaande de noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen. Gevaarlijke goederen en goederen die schade kunnen berokkenen, worden uit de overeenkomst uitgesloten. Indien bepaalde goederen onderworpen zijn aan een bijzondere milieureglementering, heeft TVZ het recht dit onderdeel van de opdracht te weigeren, zelfs tijdens de uitvoering, dan wel de goederen te behandelen op de verantwoordelijkheid en de kosten van de klant;

– de klant dient aanwezig te zijn bij het ophalen van de goederen, al of niet na demontage, alsook bij het afleveren van de goederen, al of niet na montage.

4.2. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

4.3. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, of die onvermijdbaar zijn, of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven TVZ het recht de herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij TVZ dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt.

4.4. Alle uitvoering- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de klant geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant dient TVZ in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na de uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet-levering of laattijdige levering te wijten aan de niet-levering van onze leveranciers ziet de klant af van elk verhaal ten opzichte van TVZ.

4.5. Wanneer de klant zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt TVZ zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken zullen dan gefactureerd worden en de betaling van deze facturen is onmiddellijk opeisbaar.

4.6. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, heeft TVZ het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan TVZ het recht heeft de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, zonder dat TVZ tot enige schadeloosstelling gehouden is.

Art. 5. Annulatie

Bij annulatie van en bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de klant, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling met een minimum van €500, onverminderd het recht van TVZ om een hogere schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen.

Art 6. Betalingen

6.1. Onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap, uiterlijk op factuurdatum + 30 kalenderdagen.  Bij betaling contant (binnen de 8 dagen na factuurdatum) mag de klant een korting van 2% toepassen.

6.2. TVZ houdt zich het recht voor om tussentijds facturen uit te sturen in functie van de geleverde werkzaamheden. Er kan steeds betaling geëist worden bij demontage, inontvangstneming, aflading en montage.

6.3. Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.

6.4. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het openstaande saldo alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het openstaande saldo met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 2.500,00, onverminderd het recht van TVZ om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

6.5. Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt TVZ zich het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behoudt TVZ zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het recht van TVZ om een hogere schadevergoeding te vorderen van de in gebreke gebleven klant.

Art. 7 Klachten

7.1. De klant verbindt zich er toe om de goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken. Elke klacht dient schriftelijk te worden gemeld op het ogenblik van de materiële aanlevering, bij gebreke waarvan de klant aanvaard dat TVZ de goederen heeft aangeleverd in de staat en de hoeveelheid zoals zij ze heeft ontvangen.

7.2. De klant draagt de bewijslast nopens de klachten en gebreken die hij meldt.

7.3. Alle klachten op grond van verborgen gebreken, vertraging, schade of verlies dienen, op straffe van verval, onmiddellijk en ten laatste zeven dagen na de ontdekking of het voordoen ervan door de klant aan TVZ te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. De vordering van de klant dient, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de vaststelling van het gebrek of het zich voordoen van de feiten.

Art. 8 Aansprakelijkheid

In geval van schade of verlies, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van TVZ beperkt tot de werkelijke waarde van de schade van of aan het goed op het ogenblik van de beschadiging. TVZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Art. 9. Overdracht van risico’s

De klant draagt de risico’s vanaf de levering van de artikelen.

Art. 10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1. Het Belgische recht is van toepassing.

10.2. Alleen de rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd.

Bijzondere voorwaarden voor opdrachten in regie

Art. 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten met de bvba Transport Vandendorpe Zwevegem (hierna genoemd TVZ), alsook op elke bestelbon of factuur voor opdrachten in regie.

1.2. Voor zover daarvan niet wordt afgeweken in deze bijzondere voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van toepassing.

Art. 2. Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en andere taksen. De btw, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant.

2.2. De prijs voor opdrachten in regie wordt bepaald volgens de inzet van ploegen.

  1. Voor de bepaling van de prijzen, wordt verstaan onder “één ploeg”:

“ op aanvraag”

Verzekeringsmodaliteiten

Art. 1. Toepassingsgebied

  1. Voor zover daarvan niet wordt afgeweken in deze bijzondere voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Zowel het binnenlands als het internationaal transport georganiseerd door bvba Transport Vandendorpe Zwevegem (hierna TVZ genoemd) en haar onderaannemers valt onder de toepassing van de conventie voor het  Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg of kortweg de CMR-conventie, met inbegrip  van de in de CMR-conventie opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen per kilo (8,33 STR per kilo).
  3. De klant dient TVZ voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk te verwittigen ingeval er goederen moeten vervoerd en/of gemanipuleerd worden die of een waarde hebben die hoger ligt dan 370.000 euro of waarvan de waarde per kilo hoger ligt dan 10 euro per kilo.
  4. Tenzij vooraf en schriftelijk anders uitdrukkelijk overeengekomen, kan TVZ niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade overkomen tijdens transport door derden en/of met motorvoertuigen toebehorend aan derden. 

Art. 2 Verzekerde bedragen

  1. TVZ is verzekerd als volgt: 
   1. Voor haar Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens uitbating en nalevering, per schadegeval: 
    1. Lichamelijke en materiële schade (vermengd)    5.000.000 € 
    2. Schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water    5.000.000 € 
    3. Manipulatieschade en goederen in de hijs/haak    750.000 €
   2. Voor haar Vervoerdersaansprakelijkheid t.a.v.de vervoerde goederen, vervoerd door haar motorvoertuigen, met inbegrip van direct laden, lossen en manipulatie, per transportmiddel, per gelegenheid en per schadegeval voor een bedrag van 10 euro per kilo met een maximum van  370.000 €.   
  2. Voor alle schadegevallen blijft een vrijstelling van € 1.000 ten laste van de klant. 

Art. 3 Beperking van aansprakelijkheid

3.1. TVZ en haar gebeurlijke onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor schade dewelke de verzekerde bedragen of verzekerde waarborgen zouden overschrijden.

3.2. TVZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsverliezen welke hun oorzaak vinden in beschadigingen aan de vervoerde en/of gemanipuleerde goederen of in het niet tijdig leveren van de vervoerde  goederen.

3.3. TVZ is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgschade. 

Art. 4 Uitbreiding van de verzekering

  1. TVZ kan op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de klant en voor rekening van de klant een ‘alle risico’s verzekering’ onderschrijven, voor de schade die de klant of enige andere partij zou kunnen lijden in het kader van de uitvoering van een opdracht, het gebruik van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van bepaalde goederen of materialen.
  2. De klant die een niet bindende indicatie van de verzekeringspremie wenst voor een ‘alle risico’s verzekering’ dient schriftelijk de volgende informatie te bezorgen aan TVZ: 

   – Type machine
   – Waarde machine
   – Gewicht machine
   – Af te leggen traject

   1. De volgende uitbreidingen van de verzekeringswaarborgen zijn mogelijk:
    1. Uitbreiding ‘ALLRISK’: in deze uitbreiding wordt er geen rekening gehouden met de waarde per kilo van het vervoerde goed (zoals in de CMR conventie). In een waarborg allrisk wordt op voorhand de waarde van het goed bepaald en verzekerd. De waarborg dekt het goed van ‘magazijn tot magazijn’. Dit wil in concreto zeggen, het vervoer inclusief het laden en lossen tot in het magazijn, los van de aansprakelijkheid van TVZ.
    2. Uitbreiding ‘PROEF EN MONTAGE’: in deze waarborg wordt er geen rekening gehouden met de waarde per kilo (zoals in de CMR conventie). Vooraf bepaalde waardes worden in dergelijke uitbreiding verzekerd voor het transport, laden en lossen in de directe nabijheid van de vrachtwagen + ook alle activiteiten van demontage en wederopbouw + alle handling van de machines en de interne verplaatsingen van uit de fabrieksgebouwen tot bij de vrachtwagens en vice versa, op de plaats van bestemming. Deze uitbreiding dekt alleen schadegevallen waar de aansprakelijkheid voor deze schade bij TVZ ligt.
   2. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke en schriftelijke vraag aan TVZ zal de klant zelf instaan voor genoemde risico’s en/of de nodige verzekeringen onderschrijven met een voldoende dekking om zich in te dekken tegen alle eventuele risico’s en schade die zijzelf of enige andere partij zou lijden in het kader van de uitvoering van een opdracht, het gebruik van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van bepaalde goederen of materialen. De Klant zorgt ervoor dat haar verzekeraar een afstand van verhaal in het voordeel van TVZ en haar onderaannemers in deze verzekeringspolissen zal insluiten. In ieder geval blijft de Klant aansprakelijk voor enige schade die het door haar verzekerde bedrag zou overstijgen.
   3. Eventuele geschillen worden rechtstreeks afgehandeld met de verzekeraar en kunnen in geen geval aanleiding geven tot blokkering van de aan TVZ verschuldigde bedragen.