Geachte heer/mevrouw,

Zowel het binnenlands als het internationaal transport georganiseerd door Transport Vandendorpe BVBA en haar onderaannemers valt onder de toepassing van de conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg of kortweg de CMR-conventie, met inbegrip van de in de CMR-conventie opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen per kilo (8,33 STR per kilo).

De klant dient ons voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken schriftelijk te verwittigen ingeval er goederen moeten vervoerd en/of gemanipuleerd worden die of een waarde hebben die hoger ligt dan 370.000 euro of waarvan de waarde per kilo hoger ligt dan 10 euro per kilo.

Tenzij vooraf en schriftelijk anders uitdrukkelijk overeengekomen, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade overkomen tijdens transport door derden en/of met motorvoertuigen toebehorend aan derden.

De BVBA TRANSPORT VANDENDORPE ZWEVEGEM is als volgt verzekerd:

*Voor haar Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens uitbating en na-levering (!), per schadegeval:

a. Lichamelijke en materiële schade (vermengd) 5.000.000,-EUR

b. Schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water  5.000.000,-EUR

c. Manipulatieschade en goederen in de hijs/haak 750.000,-EUR

*Voor haar Vervoerdersaansprakelijkheid t.a.v.de vervoerde goederen, vervoerd door haar motorvoertuigen, met inbegrip van direct laden, lossen en manipulatie, per transportmiddel, per gelegenheid en per schadegeval voor een bedrag van +/- 10 euro per kilo met een maximum van 370.000,-EUR. 

*In alle gevallen blijft een vrijstelling van 1.000,-EUR telkens ten laste van de klant.

*Door kennisneming van onderhavige overeenkomst doet de opdrachtgever afstand t.o.v. de BVBA TRANSPORT VANDENDORPE ZWEVEGEM, als mede t.o.v. haar gebeurlijke onderaannemers voor alle schade dewelke de verzekerde bedragen of verzekerde waarborgen zouden overschrijden. In geen geval kan BVBA TRANSPORT VANDENDORPE ZWEVEGEM aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsverliezen welke hun oorzaak vinden in beschadigingen aan de vervoerde en/of gemanipuleerde goederen of in het niet tijdig leveren van de vervoerde goederen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebeurlijke gevolgschade.

Transport Vandendorpe BVBA kan op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de Opdrachtgever (voor rekening van de opdrachtgever) een ‘alle risico’s verzekering’ onderschrijven, om de schade die de Opdrachtgever of enige andere partij zou lijden in het kader van de uit- voering van een opdracht, het gebruik van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van bepaalde goederen of materialen. Wanneer u een indicatie van premie wenst voor dergelijke ‘alle risico’s verzekering’ dient u per kerende volgende informatie aan Transport Vandendorpe NV te bezorgen:

  • Type machine
  • Waarde machine
  • Gewicht machine
  • Af te leggen traject

Volgende uitbreidingen zijn mogelijk:

  1. Uitbreiding ‘ALLRISK’: in deze uitbreiding wordt er geen rekening gehouden met de waarde per kilo van het vervoerde goed (zoals in de CMR conventie). In een waarborg allrisk wordt op voorhand de waarde van het goed bepaald en verzekerd. De waarborg dekt het goed van ‘magazijn tot magazijn’. Dit wil in concreto zeggen, het vervoer inclusief het laden en lossen tot in het magazijn, los van de aansprakelijkheid van Transport Vandendorpe BVBA.
  1. Uitbreiding ‘PROEF EN MONTAGE’: in deze waarborg wordt er geen rekening gehouden met de waarde per kilo (zoals in de CMR conventie). Vooraf bepaalde waardes worden in dergelijke uitbreiding verzekerd voor het transport, laden en lossen in de directe nabijheid van de vrachtwagen + ook alle activiteiten van demontage en wederopbouw + alle handling van de machines en de interne verplaatsingen van uit de fabrieksgebouwen tot bij de vrachtwagens en vice versa, op de plaats van bestemming. Deze uitbreiding dekt alleen schadegevallen waar de aansprakelijkheid voor deze schade bij Transport Vandendorpe BVBA ligt.

Bij gebrek aan dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijke vraag aan Transport Vandendorpe BVBA, zal de Opdrachtgever zelf instaan voor genoemde risico’s en/of de nodige verzekeringen onderschrijven met een voldoende dekking om zich in te dekken tegen alle eventuele risico’s en schade die zijzelf of enige andere partij zou lijden in het kader van de uitvoering van een opdracht, het gebruik van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van bepaalde goederen of materialen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat haar verzekeraar een afstand van verhaal in het voordeel van Transport Vandendorpe NV en haar onderaannemers in deze verzekeringspolissen zal insluiten. In ieder geval blijft de Opdrachtgever aansprakelijk voor enige schade die het door haar verzekerde bedrag zou overstijgen.

Eventuele geschillen worden rechtstreeks afgehandeld met de verzekeraar, en kunnen in geen geval aanleiding geven tot blokkering van de aan ons verschuldigde bedragen.

Met beleefde groeten
VANDENDORPE HENK

TRANSPORT VANDENDORPE ZWEVEGEM B.V.B.A.
Industriezone Breemeers
Blokellestraat 157 I
B 8550  Zwevegem

TEL 0032 56 755724    FAX  0032 56 681091
info@transportvandendorpe.bewww.transportvandendorpe.be

BE.0436.230.180

Makelaar: Q&O verzekeringen NV, Westerlaan 1, 8790 Waregem